Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Technická správa domu

 • Obstaranie všetkých zmlúv pre poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ktoré sa realizujú dodávateľsky
  • zabezpečuje dodávky tepla a TÚV rozpočítanie nákladov pomerových meračov
  • dodávka vody z verejných vodovodov
  • odvod odpadových vôd
  • odvod dažďových vôd
  • dodávka elektrickej energie pre spoločné časti a zariadenia domu
  • podľa potreby odvoz a likvidácia odpadu
  • čistenie a revízia komínov
  • zabezpečenie dezinsekcie, dezinfekcie a deratizácie
  • zabezpečenie činností BOZP a PO
  • zabezpečenie prevádzky a servisu výťahov
 • Zabezpečovanie bežnej prevádzky bytového domu. Práce týkajúce sa technickej prevádzky, údržby bytov, spoločných priestorov, nebytových priestorov a garáží zabezpečujeme zmluvne pri dojednaní najvýhodnejších podmienok v profesiách:
  • elektrika
  • voda
  • plyn
  • kúrenárstvo
  • zámočníctvo
  • výťahy
  • revízie vyhradených technických zariadení
  • požiarna ochrana
  • havarijnú službu 24 hod. denne ,aj cez sviatky
 • Vykonávanie pravidelných obhliadok domu a z nich vyplývajúce návrhy na údržbu, opravy a skvalitnenie parametrov domu (zateplenie domu, hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy domu a vyváženie cirkulácie teplej úžitkovej vody, zavedenie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, riešenie systémových porúch jednotlivých domov a podobne)
 • Plánovanie tvorby fondu prevádzky údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu a jeho použitie po odsúhlasení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
 • Zabezpečovania transparentných výberových konaní pre obstaranie služieb a prác pre bytové domy a nebytové priestory a špecifikácia pravidiel výberu dodávateľských firiem a a následné predloženie vlastníkom bytov a nebytových priestorov na ich odsúhlasenie.
 • Predkladanie pravidelnej správy o stave spoločných častí a zariadení domu najneskôr do 31.5. bežného roku za predchádzajúci rok v zmysle zákona 182/1993 Z.z.