Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Ekonomická správa domu

  • Osobitne pre každý spravovaný dom zriadenie a vedenie účtu domu. Samostatné analytickú evidenciu výdavkov spojených s užívaním bytov alebo nebytového priestoru a výdavkov z fondu prevádzky údržby a opráv domu. V prípade naakumulovania finančných prostriedkov na účte fondu údržby a opráv domu, zabezpečíme na základe rozhodnutia vlastníkov zhodnotenie týchto prostriedkov termínovaným vkladom, prípadne iným finančným nástrojom.
  • Analýza a odhad ročných nákladov spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru a ich mesačný rozpis podľa druhu: dodávka tepla, dodávka studenej vody, dodávka teplej úžitkovej vody, upratovanie a zimná služba, poplatky spojené s odstraňovaním odpadu, poistenie domu a iné služby.
  • Sledovanie nákladov spojených s užívaním bytu a úhrady faktúr dodávateľov služieb spojených s bývaním.
  • Sledovanie platieb jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a ich prípadné vymáhanie tak, aby neboli ohrozené plnenia spojené s užívaním bytov ale ani údržba a opravy spoločných zariadení a častí domu.
  • Transparentné vedenie samostatného analytického účtovníctva domu, ktoré je k dispozícii splnomocneným zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a k nahliadnutiu všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov.
  • Rozúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, ich porovnanie s uhradenými zálohami a vysporiadanie preplatkov či nedoplatkov do 31.5. bežného roka za predchádzajúci rok v zmysle zákona 182/1993 Z.z. Toto rozúčtovanie je súčasťou správy o hospodárení správcu v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.