Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Zmena pravidiel rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného na vykurovanie a ohrev teplej vody v súvislosti s vydaním Vyhlášky č. 503/2022 Z.z.

10.06.2023

Dňom 1. januára 2023 nadobudla účinnosť Vyhláška 503/2022 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla  vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

 

Uvedená vyhláška stanovuje:

1.      teplotu teplej vody na odbernom mieste,

2.      pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,

3.      pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla (kotolňa),

4.      pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,

5.      pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla,

6.      pravidlá rozpočítavania ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

 

V nasledujúcom texte sú ozrejmené niektoré pojmy a zmeny, ktoré vyhláška prináša a ktoré priamo ovplyvňujú, resp. úplne menia doterajší spôsob rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla pre ÚK  ako pre ohrev teplej vody.

 

1.     Teplota teplej vody na odbernom mieste stanovená vyhláškou je najmenej 45˚C a najviac 55˚C na výtoku u konečného spotrebiteľa.

 

2.     Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

 

Ak sú v objekte rozpočítavania (bytový dom) zapojené pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom odporúčaný podiel základnej zložky je 60%. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, ktorý však nemôže byť  nižší ako 30%.

 

Základná zložka (jej odporúčaný podiel v zmysle vyhlášky je 60%, alebo podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, minimálne 30%) sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania.

Základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory v nadstavbách a vstavbách do podkrovia s individuálnym vykurovaním, pričom sa pre podlahovú plochu uplatní koeficient 0,2.

 

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače rovnakého typu s rovnakým algoritmom výpočtu námeru, alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožní zapojiť alebo prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na tých zariadeniach, ak o ich inštalácii rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov, alebo ak povinnosť prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na týchto zariadeniach ukladá osobitný predpis alebo nie je možné zapojiť pomerové rozdeľovače  podľa pokynov výrobcu pomerových rozdeľovačov, konečný spotrebiteľ neumožní ich odčítanie, vykoná zásah, čím spôsobí ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodí, určí sa náhradná spotreba podľa vzorca uvedeného v príslušnom paragrafe vyhlášky (§ 8, ods. 6).

Pri poruche určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača sa náhradná spotreba určí ako priemerná hodnota nameraných údajov za posledné dve zúčtovacie obdobia, počas ktorých je toto určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač použité.

Ak sú v objekte rozpočítavania nainštalované pomerové rozdeľovače, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru, ktoré sú uvedené vo vyhláške, na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.

 

To znamená, že  ak sa v objekte rozpočítavania spotreba tepla meria určeným meradlom, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu bytu alebo nebytového priestoru len na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.

 

Ak v rámci zúčtovacieho obdobia pre objekt rozpočítavania podiel špecifických nákladov vykurovacieho priestoru prekročí hodnotu 2,5 upraví sa základná zložka na najbližšie celé percento so zaokrúhlením nahor tak, že hodnota podielu špecifických nákladov vykurovaného priestoru je maximálne 2,5 alebo menšia.

Ak počas zúčtovacieho obdobia dôjde k zmene konečného spotrebiteľa, základná zložka sa konečným spotrebiteľom prerozdelí podľa pravidiel vyplývajúcich z vyhlášky k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa.

 

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie v prípade, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodnú o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby v súlade s vyhláškou, sa realizuje v súlade s ich rozhodnutím.

 

3.     Rozpočítavanie nákladov na teplú vodu pre objekt rozpočítavania (bytový dom)

 

Náklady na teplú vodu sa rozdelia na základnú a spotrebnú zložku.

 

Základná zložka pre rozpočítavanie nákladov tepla na teplú vodu sa určí ako náklady spojené s cirkulačnými stratami rozvodov teplej vody za miestom centrálnej prípravy teplej vody jednotne pre odberné miesta v okruhu zdroja tepla, pričom hodnota základnej zložky nesmie presiahnuť 20%.

 

Základná zložka sa rozpočíta medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania, ak je zabezpečená technická pripravenosť na odber teplej vody z centrálneho rozvodu u konečného spotrebiteľa.

 

Základná zložka sa nerozpočíta medzi konečných spotrebiteľov, ktorí sa odpoja od spoločných rozvodov teplej vody na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Odpočty údajov z určených meradiel na meranie množstva teplej vody sa uskutočnia aspoň raz ročne ku koncu zúčtovacieho obdobia.

 

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla, sa určí náhradná spotreba vo výške 1,5 násobku priemernej spotreby nameranej určenými meradlami teplej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvňuje určené meradlo na meranie množstva teplej vody, zaviní, že určené meradlo na meranie množstva teplej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožní určené meradlo nainštalovať alebo určené meradlo demontuje alebo inak znefunkční, určí sa mu náhradná spotreba vo výške trojnásobku priemernej spotreby nameranej určenými meradlami na meranie teplej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.

 

Pri poruche určeného meradla na meranie množstva teplej vody sa spotreba konečnému spotrebiteľovi určí na základe jeho priemernej spotreby za posledné dva roky. Ak spotreba za posledné dva roky nie je známa, náhradná spotreba sa určí ako priemer spotrieb nameraných určenými meradlami na meranie teplej vody v objekte rozpočítavania.

 

4.     Z Vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. aj naďalej vyplýva, že rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na teplú vodu sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami vyhlášky, musia byť uvedené do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023.

 

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla podľa Vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. sa po prvýkrát uskutoční v roku 2024, t. j. bude sa týkať zúčtovacieho obdobia roku 2023. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami vyhlášky, zostávajú aj naďalej v platnosti.

 

Na zmenu koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestností bytu alebo nebytového priestoru v prípadoch, ak sú v objekte rozpočítavania  nainštalované pomerové rozdeľovače, alebo ak sa v objekte rozpočítavania spotreba tepla meria určeným meradlom, sa do 31. júla 2024 nevyžaduje písomné odôvodnené stanovisko odborne spôsobilej osoby.

 

Vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z. z., účinnou od 1. januára 2023 sa zrušuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v znení vyhlášky č. 168/2021 Z. z.