Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Profil spoločnosti

Pod názvom ByPo spol. s r.o. pôsobíme na trhu od roku 1993. Spoločnosť vznikla za účelom správy obytných domov, bytov a nebytových priestorov, garáží, polyfunkčných a prevádzkových objektov. Základom boli z požiadavky vlastníkov na správu, legislatívne predpisy a nadobudnuté viacročné skúsenosti v danej oblasti. Po zlúčení všetkých týchto požiadaviek a možností sme zostavili štruktúru správy tak, aby čo najviac spĺňala potreby vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súčasne platnej právnej legislatívy.

Od doby vzniku sme prešli radikálnymi zmenami v oblasti personálneho obsadenia. Naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú konferencií, školení a odborných seminárov, ktorých cieľom je zlepšenie kvalitatívnej úrovne ich práce. Všetky zmeny boli realizované za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb klientom našej správcovskej spoločnosti.

Správu domov spoločnosť vykonáva s maximálnou starostlivosťou s dôrazom na kvalitu a hospodárnosť. V oblasti správy máme ambíciu väčšieho nárastu s cieľom poskytovať profesionálne služby pre Vaše bývanie. Správu považujeme za prevažne organizačnú činnosť, ktorá má viesť k naplneniu všetkých požiadaviek na starostlivosť o spoločné časti bytového domu a o zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním bytu vo vlastníctve občana. Očakávame, že našim partnerom sú a budú vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku a ktorí si uvedomujú, že vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru súbežne sprevádza aj povinnosť rozhodovať o spoločných častiach a zariadeniach domu, teda starať sa a zaujímať sa o to, ako sa dom spravuje.

V súčasnosti vykonávame správu bytov dvomi spôsobmi a to:

  • na základe „Zmluvy o výkone správy“ (vlastníci bytov)
  • na základe „Mandátnej zmluvy“(spoločenstvá vlastníkov bytov)

Pri správe bytov a nebytových priestorov dodržiavame všetky zákony platné v Slovenskej republike, najmä však zákony 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 70/1998 Z.z. Energetický zákon a 718/2002 o vyhradených technických zariadeniach.


Spravujeme nehnuteľnosti v rôznych formách vlastníctva:

  • Mestské byty, domy, ubytovne, nebytové priestory
  • Bytové domy, nebytové priestory v osobnom vlastníctve
  • Apartmánové domy
  • Spoločenstvá vlastníkov bytov

V spolupráci s dodávateľskými organizáciami zabezpečujeme:

  • Revízie a opravy vyhradených technických zariadení
  • Bežnú údržbu domov a havarijné opravy
  • Komplexnú obnovu bytových domov - zatepľovanie domov, opravy fasád, opravu systémových chýb bytových domov

Na uvedené akcie dokážeme v spolupráci s bankovými inštitúciami vybaviť výhodný úver. Finančné zdroje je možné získať aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

31 rokov skúseností
2173 bytov v osobnom vlastníctve
526 nájomných bytov
6945 m2 nebytových priestorov

Hľadáte správcu pre svoju nehnuteľnosť?