Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Správa v právnej a legislatívnej oblasti a iné činnosti

  • Naša spoločnosť rieši právne záležitosti v spolupráci s komerčným právnikom, ktorého poradenstvo je zahrnuté v odmene za výkon správy.
  • Formou právneho zastúpenia vedieme razantné opatrenia voči neplatičom v medziach platnej legislatívy a pristupujeme k vymáhaniu nedoplatkov. Spôsoby a podmienky stíhania sú vždy vopred jednoznačne odsúhlasené a zadefinované v zmluve o výkone správy, resp. v mandátnej zmluve. Ak nie je v zmluve zadefinované inak, tak v prípade zistenia, že niektorý z vlastníkov neuhradil zálohový predpis viac ako dva mesiace postupujeme nasledovným štandardným postupom: Pošleme doporučene neplatičovi upomienku. Ak neplatič neuhradí svoj dlh voči predpisu do 15 dní, dá správca podnet na súdne vymáhanie pohľadávky od neplatiča vydaním platobného rozkazu, prípadne jeho správoplatnením cestou exekúcie s možným zápisom do listu vlastníctva na katastre nehnuteľností na vecné bremeno voči nezaplatenej pohľadávke.
  • Vypracovanie stanov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pravidlá pre správu domu, domový poriadok a pod.
  • Príprava podkladov na vybavenie úverov
  • Vybavovanie štátnych dotácií pre bytové domy
  • Finančné poradenstvo
  • Poistenie nehnuteľnosti