Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu má nové pravidlá

04.03.2024

V roku 2022 došlo k zmene vyhlášky na rozúčtovanie nákladov na teplo a teplú vodu, ktorou sa zrušila  vyhl. č. 240/2016 Z.z. a nahradila sa vyhl. č. 503/2022 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2023 (ďalej len „vyhláška“)

Rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa tejto vyhlášky sa uskutoční prvý krát v roku 2024.  Rozhodnutia vlastníkov prijaté do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti.

Rozhodnutia vlastníkov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s touto vyhláškou, sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023.

 

ZMENY

Maximálne 2,5-násobok. Súčasná právna úprava odporúča rozpočítavať celkové náklady na množstvo dodaného tepla v pomere 60 % základná zložka podľa podlahovej plochy bytu a 40 % podľa nameranej spotreby s tým, že vlastníci môžu rozhodnúť o jeho zmene. Novinkou je, že vyhláška určuje, že podiel základnej zložky nemôže byť nižší ako 30 %, a predovšetkým zavádza kontrolný mechanizmus, ktorý má zabezpečiť spravodlivé rozdelenie nákladov. Podľa neho by nemal rozdiel medzi bytom s minimálnou jednotkovou cenou za teplo na štvorcový meter celkovej plochy vykurovaného priestoru a bytom s maximálnou cenou na štvorcový meter prekročiť 2,5-násobok. Ak bude rozdiel väčší, upraví sa podiel základnej zložky na celé percento smerom nahor a podľa tohto pomeru sa rozpočítajú náklady v celom bytovom dome. Zároveň vyhláška určuje, že takto stanovená základná zložka sa bude rozpočítavať aj na byty a priestory s individuálnym vykurovaním.

Sú upravené pravidlá, ak dôjde ku zmene vlastníka počas roka - § 8, ods. 16, vyhlášky.

Ak sa nachádzajú v nadstavbách a stavbách s individuálnym vykurovaním, pri rozpočítavaní nákladov sa uplatní pri podlahovej ploche koeficient 0,2.

 

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožní zapojiť alebo prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na týchto zariadeniach, ak o ich inštalácii rozhodnú vlastníci bytov alebo nebytových priestorov, alebo ak povinnosť prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na týchto zariadeniach ukladá osobitný predpis, alebo nie je možné zapojiť pomerové rozdeľovače podľa pokynov výrobcu pomerových rozdeľovačov, konečný spotrebiteľ neumožní ich odčítanie, vykoná zásah, čím spôsobí ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodí, sa určí náhradná spotreba so sankciou 1,1 podľa vzorca vo vyhláške.

Náhradná spotreba tepla pri neoprávnenom zásahu sa stanoví z maximálnej spotreby navýšenej o 10%

Pri poruche určeného meradla sa spotreba tepla konečnému spotrebiteľovi určí na základe jeho priemernej spotreby za posledné dva roky

 

Na zmenu koeficientov bude potrebné stanovisko odborníka. Vyhláška naďalej pripúšťa možnosť v budovách s pomerovými rozdeľovačmi nákladov a určenými meradlami pri rozpočítavaní využívať koeficienty zohľadňujúce nepriaznivú polohu. Výška koeficientov je vo vyhláške daná, napríklad pre miestnosti na najvyššom podlaží pod plochou strechou. Ak však vlastníci chcú uplatňovať iné ako dané koeficienty po 31. júli 2024, potrebujú na to písomne odôvodnené stanovisko odborne spôsobilej osoby pre energetickú certifikáciu, alebo energetického audítora. Na získanie odborného stanoviska a rozhodnutie o upravených koeficientoch tak majú vlastníci 18 mesiacov od účinnosti vyhlášky. Vo všetkých ostatných bodoch je potrebné rozhodnutia vlastníkov zosúladiť s novou vyhláškou do 30. júna 2023.ak spoločné priestory, ktoré sú vykurované využívajú iba niektorí vlastníci, náklady v týchto priestoroch sa rozúčtujú rovnakým dielom iba im.

 

Základná zložka je pri teplej vode do 20 %. Upravujú sa aj pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode. Novinkou je stanovenie základnej zložky pri rozpočítavaní nákladov teplej vody. Základnú zložku majú tvoriť namerané alebo vypočítané náklady spojené s cirkulačnými a pohotovostnými stratami. Nová  legislatíva však stanovuje, že základná zložka pre teplú vodu môže tvoriť maximálne 20 %. Okrem toho vyhláška zavádza napríklad aj nový spôsob rozpočítavania nákladov na teplo pre bytovú odovzdávaciu stanicu tepla a definíciu pre ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.