Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 1.6.2022 - Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.

13.06.2022

V súlade s rozhodnutím č. 0018/2022/V, ktoré vydal dňa 23.3.2022 Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi/ ÚRSO/ Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s stanovuje na obdobie od 1.6.2022 nasledovné ceny za uvedené služby:

Druh služby

Cena bez DPH/m3

Cena s DPH /m3

výroba a dodávka pitnej vody (vodné)

0,8024

0,9629

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ( stočné)

1,0415

1,2498


1)    Uvedené ceny sa použijú po vykonaní odpočtu meradla po 1.6.2022. Pri uplatnení nových cien pred vykonaním odpočtu sa na výpočet množstva použije prepočet podľa priemernej dennej spotreby za obdobie medzi predchádzajúcim odpočtom a prvým odpočtom po zmene ceny.

2)    Ak sa spotreba určuje iným spôsobom ako v bode 1) ( napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.), dodávateľ bude uvedené ceny uplatňovať od 1.6.2022.

3)    Cena stočného sa mení z pôvodnej ceny 1,1524€ /m3 s DPH na 1,2498 €/m3, čo predstavuje nárast o 0,097 €/m3, cena vodného sa nemení.


Ing. Milan Mojš riaditeľ spoločnosti