Aktuality

Nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

17.06.2013

Prezident už podpísal nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Prezident odobril nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý parlament schválil už polovici mája. Účinnosť nadobudne 1.1.2014, kedy nahradí v súčasnosti platný a nedávno novelizovaný zákon č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania. V Zbierke zákonov bol zároveň publikovaný zákon č. 134/2013, ktorý novelizuje zákon č. 431/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, a taktiež zákon č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Ten priamo súvisi s novým zákonom o Štátnom fonde rozvoja bývania. V legislatívnom procese sa nachádza aj vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, na ktorú sa nový zákon priamo odvoláva. 
Najpodstatnejšie zmeny – obnova bytového fondu a výhodnejšie úvery znevýhodneným domácnostiam

Cieľom nových legislatívnych návrhov je jednak podpora obstarávania nájomných bytov, ale taktiež aj obnovy bytového fondu. Významnou zmenou prešla podpora vlastného bývania pre mladé rodiny (manželia do 35 rokov), či pre domácnosti, ktorých členom je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

Oblasť obnovy bytového fondu bude po novom zacielená na zvýšenie bezpečnosti niektorých častí bytových domov. „Dôraz sa kladie na výmenu alebo modernizáciu výťahu, výmenu spoločných rozvodov plynu alebo elektriny, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a ostatné rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu (vyžadujúce stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby),“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu. Podpora zatepľovania bude pokračovať aj naďalej.

Mladým rodinám a domácnostiam s hendikepovanou osobou prináša nová legislatíva podstatne výhodnejšie podmienky čerpania úverov na bývanie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Kým doteraz upravoval výšku úrokovej miery za úver z fondu, či podiel vlastných zdrojov na financovaní bývania priamo zákon, po novom túto úlohu preberá vyhláška ministerstva dopravy. Podľa znenia jej návrhu by takto mohli manželia do veku 35 rokov čerpať úver na bývanie z fondu za úrokovú mieru vo výške 2 percentá. Úver pritom môžu čerpať do 75 percent ceny nehnuteľnosti, najviac však 55 tisíc eur a maximálne na 20 rokov. Zákon pritom doteraz mladé rodiny neriešil a úroková miera bola stanovená na 6 percent ročne.

Domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím budú mať podmienky ešte výhodnejšie. Vyhláška totiž povoľuje úver až na 100 percent obstarávacej ceny nehnuteľnosti za úrokovú mieru 1 percento ročne. Limit je 60 tisíc eur a maximálna doba splácania 40 rokov.
Nájomné bývanie: Na svoje si prídu obce aj podnikatelia

Nová právna úprava umožňuje výhodné čerpanie úverov aj obciam, pokiaľ úver využijú na sociálne účely. „Zákon vytvoril podmienky na zabezpečenie bývania aj pre nízkopríjmové skupiny občanov, ktoré si nemôžu obstarať bývanie do súkromného vlastníctva, poskytovaním úverov na obstaranie nájomných bytov. Na tento účel možno poskytnúť obci alebo samosprávnemu kraju úver vo výške 80 % obstarávacej ceny, maximálne však 60 000 eur na byt s lehotou splatnosti 40 rokov a ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,“ uvádza dôvodová správa k návrhu vyhlášky.

Podľa nového zákona môžu získať podporu na rozvoj nájomného bývania aj osoby iné ako obce a mestá. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa o podporu budú môcť uchádzať aj súkromné právnické osoby, čiže aj podnikatelia.