Aktuality

ZÁPEZPEKA - Pre nájomníkov mestských bytov a ubytovní

21.07.2011

OTÁZKY A ODPOVEDE

 Prečo sa platí zábezpeka?

V prípade, že si nájomník mestského bytu alebo ubytovne riadne neplní svoje povinnosti (neplatí predpísané zálohové platby) nie je možné opätovné predĺžiť nájomný pomer, ktorý je uzatváraný na dobu určitú.  S nájomníkom, ktorí si neplní svoje povinnosti je ukončený nájomný vzťah a dlh, ktorý na nájomnom zostáva je veľakrát problematické vymáhať.

Pri preberaní bytu sú veľakrát zisťované závady a poškodenia zariadenia bytu alebo ubytovne zo strany nájomníkov.  Zariadenie bytu a ubytovne sa musí uviesť do pôvodného stavu, zostáva však problém pri platbe za poškodené vybavenie bytu alebo ubytovne, s ktorým je ukončovaný nájomný vzťah.

Prečo sú do zábezpeky zahrnuté aj zálohové platby za teplo, vodu a elektrickú energiu?

Mesto ako majiteľ nájomných bytových domov musí dodržiavať ustanovenia zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  a na základe tohto zákona je mesto ako vlastník bytových domov a ubytovní poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv a súčasne platiť úhrady za plnenia mesačne vopred (zálohové platby) . Úhrady za plnenia predstavujú najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd.

Môže byť zábezpeka použitá na úhradu nedoplatku iného nájomníka?

NIE, zábezpeka môže byť použitá len na úhradu nedoplatkov toho nájomníka, ktorý zábezpeku zaplatil.

Čo sa stane keď podpíšem nájomnú zmluvu a zábezpeku nezaplatím?

Po 31.12.2011 nebude s takýmto nájomníkom predĺžená nájomná zmluva a byt, prípadne ubytovaciu miestnosť bude musieť odovzdať.

Čo sa stane, keď nepodpíšem novú nájomnú zmluvu s klauzulou o zábezpeke?

Takýto nájomník je povinný uvoľniť byt, príp. ubytovaciu miestnosť v mesiaci júl 2011.

Akú mám záruku, že zábezpeka nebude použitá na iné účely?

Zábezpeka bude uložená na bankovom účte Mesta Ružomberok a mesto súčasne garantuje, že zábezpeka nebude použitá na iné účely.

Kedy mi bude zábezpeka vrátená?

Po ukončení nájomného pomeru a po prebratí bytu správcom bude zábezpeka vrátená nájomníkovi v rámci posledného ročného zúčtovania zálohových platieb.